Winkelmandje (Leeg) 0

Cookies helpen ons bij het leveren van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

close
Afgezien van de verplichte wettelijke tekst die u gerust kan doornemen, zorgen wij steeds voor de bescherming van uw privacy en stellen wij alles in het werk op u een unieke klantenervaringen te geven met een klantenservice waar anderen over spreken. 
Alle gevraagde gegevens worden enkel gebruikt om je pakketje te versturen.  Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden. U kan ook steeds je gegevens opvragen of wijzigen via de klantenzone. 
Wij hanteren hierbij de gegevens van GDPR en zorgen continu voor een zo veilig mogelijke shopomgeving.
Aarzel niet om ons te contacteren om duidelijk te scheppen bij eventuele vragen die u heeft.

VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMEEN

Algemene voorwaarden het gebruik van de verkoopsite origineel-doopsuiker.be van de BV 't Suykerbootje (hierna de “Verkoper” genoemd) met maatschappelijke zetel Heirbaan 146, 9200 Dendermonde en gekend onder het ondernemingsnummer BE0479.921.851, info@tsuykerbootje.be. De Site is gecreëerd en wordt beheerd door de Verkoper. De gebruikers van origineel-doopsuiker.be (hierna de “klanten” genoemd) mogen de informatie op het scherm van de Site bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 11 onverkort van kracht blijven. Partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt beheerst, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de Site. Als een regel ontbreekt, gelden de gebruiken van de sector "verkoop op afstand" toegepast door bedrijven met zetel op het Belgische grondgebied. Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het louter gebruik van de Site door de “klant” ervan. Deze voorwaarden hebben tevens tot doel de verkoopsmodaliteiten te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering en bepalen derhalve de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen. Iedere klant heeft de mogelijkheid om online het gewenste Product aan te klikken. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden Product. De Verkoper verbindt zich ertoe de op de Site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt of het product kan besteld worden. De klant dient bij de online bestelling eveneens de gewenste betaalwijze aan te klikken (betaling in het afhaalpunt, betaling met bank/kredietkaart of betaling via overschrijving) alsook de gewenste plaats van levering/afhaling. De levering van de producten gebeurt door een koerier (Bpost) op het leveringsadres dat door de klant werd opgegeven. Aankopen met betaling via overschrijving worden pas verstuurd nadat de betaling uitgevoerd is en ontvangen door de verkoper. De klant erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de producten de algemene voorwaarden van levering van de verkoper van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden. De verkoper neemt de verbintenis op zich om de producten zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij als richttermijn een leveringstermijn van 30 dagen wordt overeengekomen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn. Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de klant het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Producten.

LEVERINGEN

De levering van de producten gebeurt door een koerier (Bpost) op het leveringsadres dat door de klant werd opgegeven. Aankopen met betaling via overschrijving worden pas verstuurd nadat de betaling uitgevoerd is en ontvangen door de verkoper. De klant erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de producten de algemene voorwaarden van levering van de verkoper van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden. De verkoper neemt de verbintenis op zich om de producten zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij als richttermijn een leveringstermijn van 30 dagen wordt overeengekomen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn. Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de klant het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Producten.

RETOUREN

Het aangekochte Product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres van de Verkoper. Hierbij dient de klant zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat de verkoper de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de producten op het retouradres werden ontvangen. BV 't Suykerbootje Heirbaan 146 9200 Dendermonde (België) Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor producten aangekocht in de webshop. De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde producten zijn voor rekening van de klant , tenzij het geleverde product niet beantwoordde aan de beschrijving van het product zoals vermeld in de bestelling (vb. ingevolge beschadiging). Beschadigde producten dienen samen met een beschrijving van de beschadiging binnen de 14 kalenderdagen en voldoende gefrankeerd aan de normale posttarieven teruggestuurd worden naar het retouradres. Beschadigde artikelen worden terugbetaald binnen de 30 dagen nadat de producten op het retouradres werden ontvangen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zijn alle verschuldigde bedragen betaalbaar door de klant bij het plaatsen van de bestelling. Gepersonaliseerde producten kunnen door hun aard niet teruggenomen worden.

BETALINGEN

De klant heeft de keuze tussen volgende manieren van betaling: De producten kunnen op het ogenblik van de bestelling worden betaald met een bankkaart. U kiest deze betaalmethode. De klant is verplicht het nummer van zijn/haar Visa, Mastercard, Maestro of Bancontact, op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd. De producten kunnen op het ogenblik van de bestelling worden betaald met Ideal. U kiest één van beide methodes en logt in op uw Ideal account, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd. De producten kunnen op het ogenblik van de bestelling worden betaald via overschrijving. Indien de betaling 7 dagen later nog niet is uitgevoerd, wordt de bestelling geannuleerd. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de afhaling/levering van de producten (waaronder beschadiging van de producten of gebrek aan overeenstemming tussen de bestelde producten en geleverde producten) dient binnen de 7 dagen schriftelijk met ontvangstbevestiging te worden gemeld aan de Verkoper. De klant verbindt er zich in geval van gesignaleerde problemen of gebreken toe om de ontvangen producten terug te zenden naar de verkoper binnen de 7 dagen na ontvangst van de producten. De kosten verbonden aan de terugzending zijn ten laste van de Verkoper. Alle verhalen vervallen indien blijkt dat de producten op verkeerde wijze werden aangewend, de richtlijnen en handleiding van de verkoper niet werden gevolgd of wanneer ontegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van de verkoper.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn inclusief BTW volgens het tarief van toepassing voor de producten op datum van het plaatsen van de bestelling door de klant . De verkoper heeft echter het recht de prijzen die voorkomen op origineel-doopsuiker.be aan te passen indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de Producten doet stijgen zoals o.m. ingeval van verhoging van leverancierskosten, stijging van de lonen, sociale lasten, transportkosten, enz.

WERKING WEBSITE

Elke klant die nog geen klantnummer heeft, dient de inschrijvingsprocedure vermeld op de website te volgen waardoor hij/zij vervolgens een klantnummer toegewezen krijgt. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. Die bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de Site. De verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de website, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. De verkoper stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal klanten. De Verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien.

AANSPRAKELIJKHEID

De Verkoper draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d. De verkoper is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De klant is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

WIJZIGINGEN VERKOOPSVOORWAARDEN

De verkoopsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling ten alle tijden gewijzigd worden. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De klant erkent dat zij deze algemene online voorwaarden hebben gelezen en verklaren alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden. De klant verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan de verkoper mee te delen. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze. Partijen aanvaarden immers dat Dendermonde de plaats is waar de verbintenissen uit hoofde van de levering door de Verkope